Mostel A&A 2016 Kalibrácia a opravy meradiel Kalibráciu meradiel vykonávame v zmysle Zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii v znení  zákona č. 431/2004 Z. z. Úplne znenie s výkladom.   Meradlo skalibrujeme, označíme kalibračným štítkom s vyznačeným dátumom kalibrácie a  vystavíme kalibračný certifikát. Kalibračný certifikát je zahrnutý v cene kalibrácie.  Čas kalibrácie je podľa zložitosti merania, maximálne do 7 pracovných dní od prevzatia  meradla.    Metrológ ktorý vykonáva kalibráciu, je držiteľom osvedčenia spôsobilosti výkonu kalibrácie  pracovných meradiel. Kalibráciu vykonávame na základe neviazanej živnosti. Kalibračné  laboratórium sa riadi v zmysle STN EN ISO/INC 17025. Etalóny a pracovné meradlá sú  metrologicky nadviazané na referenčné a národné etalóny akreditovaných metrologických  pracovísk. CENNÍK ALEBO CENOVÚ PONUKU VYPRACUJEME OBRATOM NA POŽIADANIE